پارکینگ پلتفرم

این نوع پارکینگ قابل استفاده بروی سطح می باشد و به صورت شطرنجی قابل حرکت است،هر ماشین در هر موقعیت قابل جابجایی و در نهایت خروج می باشد،در این نوع پارکینگ مقدار فضای خالی جهت جابجایی پالت ها بسیار کم می باشد و سطح پارکینگ را به بیشتر حد ممکن می رساند.

نکته حارز اهمیت این پارکینگ حرکت در تمام جهات با توجه به خودرو درخواست شده می باشد.

اجرای این پارکینگ با اضافه نمودن آسانسور خودرو در سطح ها،اشکال و مسافت های مختلف قابل اجرا می باشد

 

 

 

پارکینگ پلتفرم 570

570-ba18884a.png

پارکینگ پلتفرم 503

503-ff72812ee.jpg

پارکینگ پلتفرم 501

501-jpg.jpg

پارکینگ پلتفرم 590

590-c8a13f04.png

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu