لیفت پارکینگ

این نوع پارکینگ ها فضایی به اندازه پارک کردن یک خودرو رو زمین را اشغال می کند اما ظرفیت این نوع پارکینگ ها تا 3 خودرو می باشد،استفاده از این سیستم می تواند به راحتی ظرفیت پارکینگ های سنتی و مسطح را سه برابر کند!

به دلیل استفاده از سیستم هیدرولیک در هنگام پایین آمدن خودرو از انرژی برق اسنفاده نخواهد کرد و در نتیجه کاهش مصرف انرژی را به دنبال دارد.

 

 

 

 

لیفت پارکینگ 403

02_403-345_tab_en-2b17c037.png

لیفت پارکینگ 421

01_421-500_tab_en-8aef297c.png

لیفت پارکینگ 461

01_463-20-605_tab_en-b523f787.png

لیفت پارکینگ 402

02_402-200_tab_en-74ba3ea2.png

لیفت پارکینگ 413

03_413-345_tab_en-56c7f33f.png

لیفت پارکینگ 440

06_440-32-200_tab_en-d73c3b96.png

لیفت پارکینگ 401

401-200.jpg

لیفت پارکینگ 340

01_340-155-305_tab_en-40bbde11.png

لیفت پارکینگ 411

05_411-20-150_tab_en-ca9c872c.png

لیفت پارکینگ 430

02_430-155-325-01_tab_en-80ff3910.png

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu